OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

ogłasza nabór na stanowisko pracy – GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

wymiar czasu pracy – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

    Posiada obywatelstwo polskie.

    Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

    Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe lub za inne przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Spełnia jeden z poniższych warunków:

 - ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

-  jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311).

 

II. Wymagania dodatkowe

    Komunikatywność w kontaktach służbowych.

    Sumienność, rzetelność, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

    Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

    Znajomość:

        zagadnień rachunkowości budżetowej,

        przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

        przepisów samorządowych,

        przepisów podatkowych i płacowych, przepisów ZUS oraz sprawozdawczości GUS,

        przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej

        znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo- księgowych płacowych

 

Dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w instytucji kultury na podobnym stanowisku.

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości instytucji.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych instytucji kultury.

5. Praca w oparciu o najnowsze przepisy prawa finansowego.

6. Nadzór nad zamówieniami publicznymi.

7. Naliczanie i prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

8. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej

9. Przestrzeganie postanowień i stosowanie w odpowiednim zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i innych wyżej wymienionych aktów prawnych i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

10. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy i innych przychodów;

11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie;

11. Opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem oraz sporządzanie niezbędnych korekt planu rocznego;

12. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem realizacji oraz  sprawozdawczością w układzie zadaniowym;

13. Składanie informacji o realizacji planu finansowego;

14. Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych;

15. Nadzór nad sporządzaniem rozliczeń z ZUS oraz urzędem skarbowym;

16. Nadzór nad funkcjonowaniem kasy jednostki.

 

Warunki pracy:

 

1 etat (40 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w pomieszczeniu biurowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.

 

IV. Wymagane dokumenty:

    List motywacyjny.

    Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.

    Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę

 

    Potwierdzone z zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe, wymienione w pkt. I ust. 4, kserokopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

 

    Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311).

 

    Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

    Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

    Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.

 

    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.

 

V Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, 14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3, lub pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie, ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława, lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia: 18 września 2019 r. do godziny 14:00

 

Dokumenty przesłane pocztą tradycyjną lub dostarczone osobistą należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko – główny księgowy”.

 

Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje w/s konkursu, można uzyskać u dyrektora instytucji osobiście lub telefonicznie pod numerem 89 649 16 18.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora instytucji. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zostanie podana :

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

– na stronie internetowej www.biblioteka.ilawa.pl

– na tablicy informacyjnej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.

 

 

 

OGŁOSZENIE.pdf 

 

Facebook

Godziny otwarcia

poniedziałek: 1000 - 1800 wtorek: 1000 - 1800
środa: 900 - 1500
czwartek: 1000 - 1800
piątek: 1000 - 1800
sobota: 800 - 1500

Ilość odwiedzin


DzisiajDzisiaj90
WczorajWczoraj131
W tym tygodniuW tym tygodniu1048
W tym miesiącuW tym miesiącu654
ŁącznieŁącznie3346491